dissabte, 19 de desembre de 2009

Bones pràctiques web: Vol. 2

2ª Part: Recursos Disponibles

Títols i subtítols (encapçalaments)
Els títols són un element crucial en la estructuració de cada pàgina. Tant des del punt de vista de codi com de presentació, la seva utilització estableix la jerarquia de continguts i facilita la navegació, així com la indexació en els cercadors.
Els encapçalaments ens ajudaran a dividir paràgrafs i a introduir conceptes.

Els encapçalaments aporten molta informació en poques paraules i ens permetran estructurar els continguts en unitats informatives més petites que en facilitaran la lectura.
Amb l’ús d’encapçalaments podrem organitzar el text. Ens ajudaran a estructurar millor els textos, donen mides de lletra proporcionals a la importància de cada part, millorem la lectura en dispositius adaptats i la presencia en cercadors.
Useu encapçalaments per a introduir conceptes, idees, paràgrafs, en els textos.

Llistes i enumeracions
Sempre que ens sigui possible és correcte la presentació de la informació en format de llista (numerada o de pics) amb apartats i subapartats. Les llistes es llegeixen millor que els paràgrafs.
Exemples de llistes:
  • Llistes d’enllaços
  • Llistats d’adreces

Frases i Paràgrafs
Cal usar frases senzilles, no cal que es compliquin innecessariament les frases.
Un paràgraf, una idea. Pensem si podem dividir en dos un paràgraf de 6-8 línees.
La norma ens aconsella:
  • Títols: 8 paraules o menys
  • Frases: de 15 a 30 paraules
  • Paràgrafs: de 40 a 70 paraules
  • Planes i documents: 500 paraules o menys

Justificació del text
Un recurs que facilita la lectura del text en les pantalles d’ordinador és l’alineació a l’esquerra, no obstant això, es disposa de diferents funcionalitats de modificació del paràgraf, però si n’escollim una, cal que la fem servir igual per tot el web.


Negretes, cursives i subratllats
Utilitzar la negreta i la cursiva sobretot per les paraules clau i també per les parts més importants del text.
  • Negretes: ens serveixen per remarcar i destacar informació d’interès i paraules clau.
  • Cursives: estilísticament per donar èmfasi a una paraula o frase, i també per mots especials.
  • Subratllat: molt utilitzats en el llenguatge web per mostrar enllaços.
Usarem aquests recursos per a destacar paraules clau en els textos.

continuarà...