divendres, 28 d’agost de 2009

Sistemes de Navegació Accessibles Vol. 2

Accessibilitat i usabilitat en els sistemes de navegació

Sistemes de navegació usables: La navegabilitat
Per aconseguir la navegabilitat pel lloc web, cal que els sistemes de navegació compleixin una sèrie de principis bàsics:
  • Fàcil d’aprendre: El sistema de navegació cal sigui fàcil d’identificar i fàcil d’aprendre, per tant cal que siguis clars i senzills.
  • Enllaços clars i concisos: El rètol de l’enllaç ha de definir amb claredat el contingut amb el que enllaça, cal que sigui el més breu possible, evitar l’ús de paraules compostes o frases.
  • Consistència: Els sistemes de navegació cal que s’agrupin en unitat lògiques, i han de mantenir el mateix nombre d’elements, les mateixes etiquetes, ordre, format i la mateixa posició en tot el lloc web, així l’usuari pot familiaritzar-se més ràpidament amb el funcionament de la navegació del lloc web.
  • Optimització del nombre de clics: Cal que el nombre de clics que s’han de fer per arribar a una informació concreta, sigui en mínim possible. Sempre es recomana que la profunditat de navegació no excedeixi mai dels 3 o 4 clics.
  • Ubicació de l’usuari: Cal que els sistemes de navegació indiquin a l’usuari on és i també on ha estat.
  • No s’han de basar només en imatges: Si optem per un sistema de navegació amb imatges és important que aquestes continguin l’atribut ALT, que descriurà la imatge, si aquesta no es descarrega.
  • No haurien de tenir massa elements: Es recomana que els menús de navegació no sobrepassin els 7 elements, i jerarquitzar els elements de menú; sempre i quan això no es contraposi amb el principi bàsic d’optimització del nombre de clics.
  • Implementació de les tasques més comunes: És a dir, anar a l’inici, contactar, avançar, retrocedir, anar al mapa web, etc..
Continuarà...