dimecres, 19 d’agost de 2009

Sistemes de Navegació Accessibles Vol. 1

En el desenvolupament d’un lloc web, cal pensar sempre en la distribució i l’ús dels menús de navegació que hi hauran.
Aquests, molts cops ens donen una idea aproximada i certa de la estructura de continguts del web, així com del seu arbre de continguts.
Per això és necessari que a l’hora de desenvolupar un nou lloc web, cal conèixer-los i entendre en quina mesura ens oferiran la flexibilitat necessària i el coneixement del context on ens trobem.

Podem dividir els sistemes de navegació en diferents tipus, que ens serviran per la creació del lloc web:
  • Sistemes de navegació jeràrquics
  • Sistemes de navegació globals
  • Sistemes de navegació locals
  • Sistemes de navegació específics
Tots aquests tipus responen a les necessitats que pot tenir un usuari en qualsevol moment en la navegació del lloc web; així per exemple un sistema de navegació jeràrquic correspondria al menú de navegació principal del web, amb les seves seccions principals i subseccions. Aquest menú ens mostraria les diverses opcions de navegació ordenades per la seva importància.

Un sistema de navegació global, correspondria a aquells ítems que són susceptibles de ser consultat en qualsevol part del lloc web, i responen a ordres lògiques que es poden considerar importants, com per exemple, tornar a l’inici, el contacte, el mapa web.

Un sistema de navegació local, fa referència a un menú o submenú d’una secció concreta, que només ens servirà per navegar dins d’aquella secció.

Un sistema de navegació específic és aquell que ens pot dur a una informació en concret amb el mínim esforç, per exemple un cercador o un menú de baners.

Continuarà...