dissabte, 7 d’agost de 2010

WCAG 1.0 i 2.0.

La interessantíssima validació d'accessibilitat de les WCAG 2.0 que fa el TAW.

Les tasques de validació i informes sobre accessibilitat web es poden enriquir amb la validació de les WAGC 2.0

És de molta ajuda la barra d'eines Web developer que incorpora el Firefox que permet en un clic fer una analisi de codi CSS i HTML i poder comprovar insitu el codi resultant.

Quan accedim a la pàgina del TAW per poder fer una validació online se'ns ofereix la possibilitat de validar seguint les normes de la WCAG 1.0 o 2.0.

La validació 1.0 es centra en les ja conegudes pautes d'accessibilitat al contingut de la web i ens ofereix un llistat dels problmes i punts d'atenció de la validació automàtica i manual.

La validació 2.0 segueix preceptes de la web 2.0 en quan a continguts, es a dir, aquest ha de ser perceptible, operable, comprensible i robust.


En una primera vista resum en ofereix en forma de mini llistat els problemes i advertències trobades així com els criteis de comprovació manual.

La validació té més vistes, Vista marcada, Detall, Llistat.
 
La vista Detall i la vista Llistat són les millors.

La vista Detall ens informa punt per punt de les pautes i de de les tècniques que cal emprar per satisfer cada punt en tots els criteris.
També ens analitza el codi HTML i CSS

La vista Llistat ens mostra els resultar en format de taula on d'una manera molt visual podem comprovar:
El nivell d'accessibilitat al que pertany cada pauta, el resultat (si hi ha problemes o no, si reuqereix de revisió manual, impossible realitzar validació automatica, No aplicable), els nombre d'errors, ect.)